Welke wetten beschermen werknemers?

Welke wetten beschermen werknemers?

Arbeidstijdenwet – Deze wet beschermt werknemers tegen het maken van te lange werktijden en regelt het werken op zondag, bij nachtdiensten en door kinderen. Wet arbeid en zorg – Regelt onder andere het recht op vakantiedagen en andere vormen van verlof. Tabakswet – Regelt het recht op een rookvrije werkplek.

Welke wetten vallen onder arbeidsrecht?

Arbeidsrecht en sociaal recht Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling.

Welke wet beschermt de prive informatie van de personeelsleden?

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mag een werkgever om persoonlijke gegevens van personeelsleden vragen. Tegelijkertijd heeft hij de plicht om een deugdelijk privacybeleid te voeren.

Welke wetten en regels gelden er voor een werkgever?

Wettelijke regels werkgever

  • Het Burgerlijk Wetboek (BW) Hierin vindt u regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag.
  • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • De Arbeidstijdenwet (ATW)
  • De Arbeidsomstandighedenwet.
  • De Wet arbeid en zorg.
  • Wetgeving over gelijke behandeling.

Welke 3 wetten zijn er?

Kaderwet: drie niveaus De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Arbowet – De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving.

Welke gegevens moet een werkgever hebben?

Hier staan zaken als jouw volledige naam, adres, woonplaats en jouw burgerservicenummer. Het laatste is bijvoorbeeld in de vorm van een kopie van jouw paspoort of identiteitskaart. Ook houdt de werkgever bij hoeveel jij verdient, omdat deze informatie weer door moet naar de belastingdienst.

Wat regelt arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is het recht dat de verhouding tussen een werkgever en werknemer regelt. Het arbeidsrecht regelt de rechten en de plichten die er over en weer tussen de werkgever en werknemer bestaan. Het arbeidsrecht is een specifiek rechtsgebied. In het Burgerlijk Wetboek staat de definitie van een arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de rechten van de werkgever?

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. De werkgever van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd.

Wat kan een bedrijf doen om gegevens te beschermen?

Beveiliging van persoonsgegevens

  • U mag niet méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan echt nodig is.
  • U moet ervoor zorgen dat niet zomaar iedereen in uw bedrijf bij de persoonsgegevens kan.
  • U kunt volgens de AVG verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te doen.

Wat beschermt de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Related Posts