Wat betekent het addendum?

Wat betekent het addendum?

Addendum is eigenlijk een werkwoordsvorm van het Latijnse addere ’toevoegen’. Ad- is ‘naar, bij’, dare ‘geven’. De vorm addendum is een zogeheten gerundivum, een vorm die aangeeft dat iets móét. Addendum betekent letterlijk ‘wat toegevoegd moet worden’.

Hoe werkt een addendum?

Een toevoeging of bijlage bij een geschreven document (bv. boek, contract, agenda) waarin de voorgaande tekst verder wordt toegelicht of aangevuld, meestal door de auteur van het oorspronkelijke document. Zowel de bonus als de specifieke levertijd worden in het addendum vermeldt. …

Is het Addendums of Addenda?

addendum = addendum zelfst. naamw. Herkomst: «Latijn Verbuigingen: addenda (meerv.) bijlagen, bijvoegsels, toevoegsels, aanhangsels Voorbeeld: `Addendum bij de agenda voor de Algemene Vergadering van…

Is het de of het addendum?

Is het de of het addendum In de Nederlandse taal gebruiken wij het addendum.

Hoeveel tijdelijke uitbreidingen mag je hebben?

Dit gebeurt aan de hand van de 3x3x6 regel: een werkgever mag in principe maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden in een periode van drie jaar, met tussenpozen van maximaal zes maanden. Wordt deze regel overschreden, dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat is het meervoud van addendum?

Het meervoud van addendum is ‘addenda’.

Wat is het verschil tussen een addendum en allonge?

Een Allonge of addendum is een toevoeging/ aanvulling op de reeds bestaande overeenkomst. Deze maakt na ondertekening van beide partijen deel uit van de overeenkomst. Een addendum wordt bijvoorbeeld afgesloten als er extra apparatuur geplaatst zal worden, of wanneer er een extra provider plaats neemt op het perceel.

Kan werkgever contracturen wijzigen?

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Wat is een allonge?

(Fr., van allonger = verlengen; Lat. longus = lang) 1 verlengstuk; 2 aanhangsel aan wissel bestemd voor endossementen.

Hoeveel jaar tijdelijk contract?

De wettelijke regels vanaf 1 januari 2020 zijn: U mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt u dus 3 tijdelijke contracten afspreken. Dit geldt voor de tijdelijke contracten die op of na 1 januari 2020 eindigen.

Hoeveel tijdelijke contracten voortgezet onderwijs?

Werknemers in het voortgezet onderwijs zijn beschermd. Werknemers krijgen meestal te maken met meerdere tijdelijke contracten van dezelfde werkgever bij vervangingsklussen of bij werk op projectbasis. De Wab bepaalt dat een werkgever dezelfde werknemer maximaal drie opeenvolgende tijdelijke contracten mag geven.

Related Posts