Hoe is het Onze Vader?

Hoe is het Onze Vader?

Dankgebed: Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Smeekgebed (litanie): Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Welk gebed voor het eten?

Voor de maaltijd vragen wij God ons voedsel te willen zegenen. Want geen onverschillige handeling is de maaltijd van den christen. God vraagt dat we ons lichaam in stand houden om Hem zo te kunnen dienen. De Apostel vermaant ons: ‘Of gij eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Cor.

Hoe schrijf je zegen?

Vertalingen

B enkelvoud meervoud
naamwoord zegen zegens
verkleinwoord zegentje zegentjes

Hoe is de tekst van het Onzevader?

De aanhef daarvan luidt: “Verheven en geheiligd worde zijn grote naam in de wereld, die Hij naar zijn wil geschapen heeft. Hij late zijn koninkrijk komen, in uw leven en in uw dagen en in het leven van het ganse huis van Israël, spoedig en over korte tijd”.

Wat betekent Geef ons heden ons dagelijks brood?

Vertrouw op God voor wat je elke dag nodig hebt In het onzevader komt dit verzoek voor: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ (Matteüs 6:11) of ‘Geef ons elke dag ons dagelijks brood’ (Lucas 11:3). Voor sommigen kan het soms letterlijk om brood gaan, dat wil zeggen, voedsel om in leven te blijven.

Hoe moet je bidden tot Jezus?

Ga bijvoorbeeld naar je kamer, doe je deur dicht en bid dan daar tot Jezus. Dit is één van de instructies die Jezus geeft in Mattheus 6:6 over hoe je moet bidden.

Hoe schrijf je Gods zegen?

Zegen in de protestantse kerken De predikant, evangelist of kerkelijk hoogleraar leidt deze zegen in met de woorden: Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. Daarna wordt veelal de tekst uit Numeri 6 vers 24 tot en met 26 uitgesproken: De HEERE zegene u en behoede u!

Related Posts