Is het makkelijker of gemakkelijker?

Is het makkelijker of gemakkelijker?

Gemakkelijk en makkelijk zijn allebei correct, zowel in gesproken taal als in geschreven taal. Voor sommige taalgebruikers is gemakkelijk de neutrale vorm en is makkelijk wat informeler, voor andere taalgebruikers is makkelijk juist de neutrale vorm en is gemakkelijk wat formeler.

Hoe schrijf je alswel?

Op zichzelf zou het helemaal niet zo gek zijn om danwel te schrijven; ook alhoewel, evenwel, hoewel, jawel, oftewel, ofwel, vrijwel en zowel (in zowel als) zijn (vaak al lange tijd) één woord. Veelvoorkomende combinaties kunnen samensmelten tot één geheel.

Is als zijnde correct?

Formuleringen met het tegenwoordig deelwoord zijnde, bijvoorbeeld vrouw zijnde, man zijnde, kind zijnde, zijn correct maar vrij formeel. Combinaties zoals als vrouw zijnde*, als man zijnde*, als kind zijnde* zijn niet correct.

Lees ook:   Waar moet je op letten als je aandelen koopt?

Wat betekent binnen 1 week?

Ja, binnen een week betekent in de standaardtaal ‘in de eerstkomende week, in minder tijd dan een week’, over een week ‘na verloop van een week, na afloop van een week’. Soms wordt binnen een week ook wel gebruikt in de betekenis ‘na verloop van een week, over een week’. Dat gebruik van binnen is geen standaardtaal.

Is gemakkelijk goed Nederlands?

Het is allebei juist. Zowel makkelijk als gemakkelijk komt voor in het officiële Groene Boekje en in andere naslagwerken. Gemakkelijk is de oudste vorm.

Is gemakkelijk een bijwoord?

Als bijwoord kunnen makkelijk en gemakkelijk ook gebruikt worden in de betekenissen ‘geen moeite of inspanning vereisend, niet moeilijk’ en ‘comfortabel’. Daarnaast kunnen makkelijk en gemakkelijk als bijwoord ook ‘zeer wel, best’ betekenen.

Wat betekent alswel?

(het accent wisselt), bw., 1. in gelijke mate: het is niet — om de knikkers, als wel om het spel; 2. bepaald, juist: dat — niet of niet zozeer’; 3. in (zo) hoge mate: hij is zo’zeer bedroefd.

Lees ook:   Waar wordt Thule gemaakt?

Hoe gebruik je als zijnde?

De Van Dale geeft aan dat zinnen zoals Ik heb een afspraak als zijnde student correct zijn. Dit komt omdat in een dergelijke zin “als zijnde” de zin verduidelijkt. Als zijnde heeft hier de betekenis “en wel omdat”, dus: ik heb een afspraak, en wel omdat ik student ben.

Wat betekend als zijnde?

Zijnde = Een zijnde is in filosofische context een afbakening in ruimte en tijd van het zijn. Het zijn doordringt als fundamenteel wezenskenmerk al wat is. Met het zijnde wordt dan “datgene wat is” aangeduid.

Hoeveel dagen is binnen een week?

Een week is in de huidige tijdrekening een periode van zeven dagen.

Wat is binnen twee weken?

‘Binnen twee weken’ betekent: voor er twee weken verlopen zullen zijn, tussen nu en twee weken later.

Related Posts